AKSELERERER OPPNÅELSEN AV FN’S BÆREKRAFTSMÅL

Vi har sterk tro på at RECEE AS vil realisere sin visjon, ved å bidra til å fremskynde målet om å oppnå FN’s bærekraftsmål.

Bidrar til å oppnå 3 av de 17 målene

MÅL 3

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Vi mener at investering i helseteknologi vil bidra til  å fremskynde dette målet.

MÅL 9

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

For å bidra til å nå dette målet, utvikler vi konsepter og prosjekter som eliminerer avveiningen mellom industrialisering og ugunstige miljøpåvirkninger.

MÅL 11

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Fremtidens byer som vi planlegger vil bli en modell for fremtidige bærekraftige byer og lokalsamfunn.

DE FORENTE NASJONERS BÆREKRAFTSMÅL

 • Våre mål

  Våre mål

  Les mer

 • MÅL 1

  MÅL 1

  Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

 • MÅL 2

  MÅL 2

  Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

 • MÅL 3

  MÅL 3

  Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

 • MÅL 4

  MÅL 4

  Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

 • MÅL 5

  MÅL 5

  Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

 • MÅL 6

  MÅL 6

  Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

 • MÅL 7

  MÅL 7

  Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

 • MÅL 8

  MÅL 8

  Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

 • MÅL 9

  MÅL 9

  Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

 • MÅL 10

  MÅL 10

  Redusere ulikhet i og mellom land.

 • MÅL 11

  MÅL 11

  Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

 • MÅL 12

  MÅL 12

  Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

 • MÅL 13

  MÅL 13

  Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*.

 • MÅL 14

  MÅL 14

  Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

 • MÅL 15

  MÅL 15

  Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

 • MÅL 16

  MÅL 16

  Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

 • MÅL 17

  MÅL 17

  Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftige utvikling

Lære mer